GDPR


Lundby Städhjälp AB med organisationsnummer 556833-6837 (”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att hantera personuppgifter i enlighet med gällande rätt.


Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar till oss är dina egna samt att de är korrekta.


Nedan följer en redogörelse av de behandlingar vi genomför.


Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande samt för att tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att 1 år har förflutit från att vår korrespondens med dig upphört, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.


Beställning av städtjänst

När du beställer städtjänster av oss löpande behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Behandlingen sker för att utföra tjänsterna, för att åtgärda eventuella fel i tjänsterna, för att tillhandahålla viktig information rörande tjänsterna samt för att ställa ut faktura för våra tjänster. Behandlingarna grundar sig på att de är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal om städtjänster som du ingår med oss. Behandlingarna består till dess att 1 år har passerat från att vårt avtal om utförande av städtjänster har upphört och eventuella kravprocesser relaterade till tjänsterna är avslutade.


Om vi kommer överens om att vi ska ansöka om skatteavdrag för din räkning samlar vi in ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Behandlingen sker för att skicka in en ansökan om skatteavdrag och den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår överenskommelse med dig. Behandlingen består till dess att 1 år har passerat från att beslut har fattats om ansökningen.


Efter att vi utfört tjänster behandlar vi din e-postadress för att skicka en enkät via reco.se där du kan lämna ett betyg på våra tjänster. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla våra tjänster och visa upp insamlade kundbetyg i vår marknadsföring. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra och förbättra våra tjänster och behandlingen sker till dess att 1 år har passerat från att vi skickat enkäten.


Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.


Behandlingstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk eller en GDPR-relaterad process.


Mottagare av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till redovisningsbyrå och leverantör av faktureringssystem.


Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


Dina rättigheter


Du har rätt att begära:

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.


Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


Övrigt


Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att underrätta dig med skäligt varsel vid ändringar av Integritetspolicyn.


Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.


Lundby Städhjälp AB

Långängen 9A

417 22 Göteborg